preskoči na sadržaj

Medicinska škola Osijek

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED U ŠK. GOD. 2018./2019.

 

Temeljem čl. 91. Statuta Medicinske škole Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./19. od 18. svibnja 2018., Medicinska škola Osijek raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u I. razred za 2018./19. školsku godinu

 

Medicinska škola Osijek upisivat će učenike u I. razred kako slijedi:

 

Program

Trajanje godina

Broj

odjela

Broj učenika

 1. Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

5

3

78

 1. Farmaceutski tehničar/tehničarka

4

1

26

 1. Zdravstvena gimnazija

4

1

26

UKUPNO

 

5

130

 

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

 

Pravo upisa u prvi razred imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

 

U prvi razred mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje stariji od 18 godina.

 

Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2018./2019., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu, za učenike koji se upisuju u Medicinsku školu Osijek, provodi Medicinska škola Osijek.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

 

 1. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

 

 1. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

 

 1. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

 

 1. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

 

 1. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

 

 1. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

 

 1. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

 

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta može se upisati kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

 

Godišnji trošak školovanja učenika, stranog državljanina iz zemlje izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta iznosi 3.500,00 kuna.

 

 

 

 

 

UPISNI ROKOVI

 

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava obrazovnih programa

26. 6. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2. 7. 2018.

Provođenje dodatnih ispita- provjere stranog jezika

 

3.7.2018. u 8h

 

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26. 6. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

25.5. – 26.6.2018.

Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6. – 7.7. 2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa                              

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnoj školi, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

Dostava svjedodžbe 8. razreda OŠ

 

 

13. 7.  2018. 13 – 18h

16.7.2018. 8 – 14h

 

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

20. 7. 2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11. 8. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2018.

Završetak prijave učenika koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2018.

Provođenje dodatnih ispita- provjere stranog jezika

23. 8. 2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata popravnog ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnoj školi, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

30. 8. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)

Dostava svjedodžbe 8.-og razreda OŠ.

31. 8. 2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

1. 9. 2018.

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

25.5.– 9. 6. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

25.5.– 15. 6. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

18. – 19. 6. 2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 6. 2018.

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. – 17. 8. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. – 17. 8. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20. 8. 2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21.8.2018.

 

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka kandidata u NISpuSŠ-u, dostave liječničke svjedodžbe medicine rada te dostave dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatna prava za upis kandidat ostvaruje pravo upisa u I. razred u školskoj godini 2017./2018. Kandidati su obvezni u Medicinsku školu Osijek dostaviti dokumente u predviđenim rokovima, što škola zatim potvrđuje u NISpuSŠ-u.

Kandidati koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u školu u utvrđenim rokovima.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga školi, kandidat je upisan u I. razred u školskoj godini 2018./2019. Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA

 

 1. ZAJEDNIČKI ELEMENT

 

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis kandidata u programe/zanimanja:

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Biologija
 5. Kemija
 6. Fizika

 

MINIMALNI BODOVNI PRAG

 

Minimalni bodovni prag iznosi 60 bodova za sva četiri obrazovna programa.

 

 1. DODATNI ELEMENT

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

 

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Kandidatu se  vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata postignutih na:

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Biologije, Kemije, Fizike

 

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

 

Državna/ međunarodna natjecanja

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu

1 bod

 

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

 

Natjecanja školskih
sportskih društava

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

 

 
 1. POSEBAN ELEMENT

 Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

 • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
 • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
 • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.

 

Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama

Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitom nastavnom planu i programu, a kojemu se teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja ili mu značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat obvezno prilaže stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za program/zanimanje.

 

Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Kandidat živi u otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
 • mu je jedan roditelj preminuo;
 • je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Za ostvarenje prava kandidat prilaže:

– liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

– potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;

– potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

– ispravu iz matice umrlih ili smrtni list

– potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

 

Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

 

 

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

 

Ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u program obvezno dostavlja potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada.

 

Iznimno, kandidat koji nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvog razreda.

 

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

 

Za upis u program potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada, prema Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

 

Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenje glasa ili govora koje utječe na komunikaciju. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama. Utvrđene alergije na profesionalne alergene. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže.

 

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

 

Za upis u program potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada, prema Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

 

Uredan vid, raspoznavanje boja, uredan njuh, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava, fina motorika šake i prstiju, uredna funkcija krvi i krvotvornih organa, uredna funkcija jetre i bubrega, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene

 

 

ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA

 

Nije potrebna nikakva liječnička potvrda.

 

 

 

 

 

PARTICIPACIJA

 

Participacija se plaća za povećane troškove obrazovanja za sve programe u Medicinskoj školi Osijek u iznosu od 200,00 kn godišnje. Dokaz o uplati potrebno je donijeti  prilikom upisa u školu.

 

 

UČENJE STRANIH JEZIKA U ŠKOLI:

 

Strani jezici koji se uče u Školi su engleski jezik ili njemački jezik.

Učenici koji u osnovnoj školi nisu učili engleski ili njemački jezik podnose pisani zahtjev za provjeru znanja iz jednog od navedenih jezika, a upisno povjerenstvo će provjeriti znanje kandidata i o tome sastaviti zapisnik.

Provjera znanja stranog jezika održat će se  u rokovima navedenim  pod UPISNI ROKOVI.

 

NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

 

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnom ili jesenskom upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisanih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ.

Učenici za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

Učenici se za upis u naknadnome roku u školi mogu prijaviti od 3. do 7. rujna 2018.

 

KLASA: 602-01/18-01/82                                                     UPISNO POVJERENSTVO

URBROJ: 2158/43-01-18-1

Osijek, 11. lipnja 2018.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

KARTA - KAKO DO NAS

Zdravstvo
Zdravlje
12.12.2018. 16:00
Osijek: Studij medicine na njemačkom jeziku
Od sljedeće jeseni će na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku biti dostupan studij na njemačkom jeziku.

Znanost
Biologija i kemija
24.10.2018. 10:58
Dalmatinski buhač €“ neiskorišteni potencijal hrvatske flore
Porastom svijesti o štetnom učinku različitih sintetskih herbicida, fungicida, insekticida i drugih srodnih kemikalija na okoliš, ekološka se poljoprivreda počinje vra‡ati na velika vrata. Samim time raste značaj i ekonomska vrijednost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium), biljne vrste koja proizvodi prirodni insekticid i repelent piretrin. 

Obavezno posjeti!
Mudri savjeti

Pet navika koje će vas učiniti sretnijima i zadovoljnijima

 

Unatoč dokazima da je sreća djelomično određena genima te unatoč istraživanjima koja ukazuju da životne okolnosti imaju manje utjecaja na osjećaj sreće nego mi to mislimo, sreća je uvelike pod utjecajem našeg djelovanja. Slijedi pet stvari koje dokazano povećavaju osjećaj sreće i zadovoljstva:


 Zahvalnost - pišite pisma (ili na facebook zidu) zahvale ljudima koji su vam na neki način pomogli. Kod onih koji su usvojili ovu naviku naknadno je uočeno trajno - nakon tjedana i mjeseci koji su prolazili - povećanje osjećaja sreće. Čak su se i oni koji su samo pisali pisma ali ih nisu nikada poslali osjećali bolje.

 Optimizam - optimistično razmišljanje također dokazano pomaže. Zamislite idealnu budućnost - primjerice da živite uz partnera punog ljubavi i potpore ili da ste zaposleni na mjestu koje vas ispunjava - a zatim zapište zamišljenu sliku u dnevnik (može i virtualni: blog, face,…).

Brojite dobre stvari - Osobe koje imaju običaj zapisati 3 dobre stvari koje su im se dogodile tijekom tjedna pokazuju značajno povećanje osjećaja sreće. Sam čin koncentriranja na dobre stvari podsjeća ih na stvari zbog kojih trebaju biti sretni.

Koristite svoje najjače strane Identificirajte svoje najjače strane, a zatim ih pokušajte koristiti na novi način. Primjerice, netko tko kaže da ima dobar smisao za humor treba to iskoristiti da smiri situaciju u razredu ili da razveseli tužne prijatelje. Čini se da i ovo povisuje osjećaj sreće.

Činite dobra djela -  Pomažući drugima pomažemo i sebi. Osobe koje doniraju vrijeme ili novac u dobrotvorne svrhe ili koje altruistički pomažu ljudima u potrebi osjećaju se sretnijima.

 

 

 

 

 

 

CMS za škole logo
Medicinska škola Osijek / Vukovarska 209 , Hr-31000 Osijek / ss-medicinska-os.skole.hr / ured@ss-medicinska-os.skole.hr
preskoči na navigaciju